Nyerje vissza vásárlása értékét törzsvásárlói pontokban nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat 2023.02.02-14. Nyerje vissza vásárlásának értékét Árak Karneválja kampány

A Vasműszakibolt.hu nyereményjátéka 2023.02.01.
A Vasműszakibolt.hu PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I.
A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: "Nyerje vissza vásárlásának értékét” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Aranytalicska Kft.  (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 46.)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.vasmuszakibolt.hu címen elérhető online webshop portálon (a továbbiakban: webshop, vagy portál) 2023.02.02-től 2023.02.14-ig.

A játékban azok a természetes személyek és cégek vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt a szervező oldalán regisztrált vásárlóként megrendelést adnak le.

Az akció időtartama alatt leadott megrendelések közül egy vásárló visszanyerheti megrendelésének értékét. A kisorsolt játékos nyereménye a vásárlása értékével megegyező összeg pontként jóváírva. A visszanyert vásárlás értéke a vásárló belső pont egyenlegére, törzsvásárlói számlájára kerül feltöltésre, amelyet a www.vasmuszakibolt.hu oldalon történő vásárlásra használhat fel.

Az akcióban egy vásárló több megrendeléssel vehet részt, de a sorsoláson csak egy megrendelése nyerhet.

A játékban visszanyert vásárlási összeg értéke nem utalható ki, nem váltható készpénzre, nem használható fel más oldalon és nem átruházható. 

A sorsolásban csak azok a vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt regisztrált vásárlóként megrendelést adtak le és azok legkésőbb 2023.02.24-ig teljesültek. A sorsolásból a nem teljesített megrendelések kizárásra kerülnek. 

A törzsvásárlói pontok felhasználására vonatkozó útmutatót ezen a linken olvashatja el: https://www.vasmuszakibolt.hu/torzsvasarloi-pontrendszer 


II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA

A Játék 2023.02.02. napján kezdődik, és 2023.02.14.-ik napjáig tart.
Sorsolás: 2023.02.27-én 12:00-kor

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék időtartama alatt regisztrált vásárlóként megrendelést adott le a www.vasmuszakibolt.hu oldalon és az legkésőbb 2023.február 24-ig teljesült. 

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

A játékban való részvételt más módon és helyen nem kell jelezni a Játék szervezőjének. Amennyiben a vásárló regisztrált megrendelőként 2023.02.02-14. között megrendelést ad le a www.vasmuszakibolt.hu oldalon és az legkésőbb 2023.02.24-ig teljesül, részt vesz a játékban. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK

A kisorsolt játékos nyereménye a vásárlásuk értékével megegyező összeg pontként jóváírva. A visszanyert vásárlás értéke a vásárló belső pont egyenlegére, törzsvásárlói számlájára kerül feltöltésre, amelyet a www.vasmuszakibolt.hu oldalon történő vásárlásra használhat fel.

Az akcióban egy vásárló több megrendeléssel vehet részt, de a sorsoláson csak egy megrendelése nyerhet.

A játékban visszanyert vásárlási összeg értéke nem utalható ki, nem váltható készpénzre, nem használható fel más oldalon és nem átruházható. 

A sorsolásban csak azok a vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt regisztrált vásárlóként megrendelést adtak le és az legkésőbb 2022.02.24-ig teljesült.


VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Sorsolások időpontja:
2023.02.27. 12:00-kor

Szervező a nyertesek nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán és a nyerteseket regisztrált e-mail címükön értesíti a nyereményről. A nyertes Játékos ezt követően amennyiben szükséges felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalán, telefonon vagy e-mailben.

VIII. ADATKEZELÉS
A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.