Nyereményjáték szabályzat 2021 húsvét

Nyereményjáték szabályzat 2021 húsvét

Facebook Nyereményjáték Szabályzat 2021. április
Vasmuszakibolt.hu 2021.04.02.
A Vasmuszakibolt.hu PROMÓCIÓS JÁTÉKA
I.
A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: “Húsvéti szavazz és nyerj” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Tóth László EV (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. 04.02-től 2021. 04. 05-ig. A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a naponta egy alkalommal kitett fotóra kell válaszukat jelezni a képen feltüntetett emotikonok (hangulatjelek) segítségével.  A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt ember nyer. Az egy kisorsolt játékos nyereménye választása alapján egy 32 db-os Milwaukee bitkészlet (https://www.vasmuszakibolt.hu/32-darabos-bitkeszlet-Milwaukee) vagy egy 23 db-os női szerszámkészlet (https://www.vasmuszakibolt.hu/noi-szerszamkeszlet). A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA
A Játék 2021. április 2. napján kezdődik, és 2021. április 5.-ik napjáig tart.
Sorsolás: 2021. április 6-án 15:30-kor.
IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játékban részt vevő posztok alá válaszreakciót küld a képeken feltüntetett emotikonok (hangulatjelek) segítségével. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos válaszreakciót, emotikont (hangulatjelet) helyez el a poszt alatt, vagy a reakciógombok segítségével a képeken feltüntetett valamelyik hangulatjelet megnyomja a képhez kapcsolódóan. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.
VI. NYEREMÉNYEK
Az egy kisorsolt játékos nyereménye választása alapján egy 32 db-os Milwaukee bitkészlet (https://www.vasmuszakibolt.hu/32-darabos-bitkeszlet-Milwaukee) vagy egy 23 db-os női szerszámkészlet (https://www.vasmuszakibolt.hu/noi-szerszamkeszlet).
VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Sorsolás: 2021. április 06-án, 15:30
Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalon. VIII. ADATKEZELÉS
A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Instagram adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás, reakciógomb megnyomása) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.